I. Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ e-shopu a predávajúci:

Obchodná spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 351 361, DIČ: 2020300073, IČ DPH: SK2020300073, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5144/B (ďalej len „predávajúci“).

Adresa pre uplatnenie reklamácie a zasielanie reklamovaného tovaru:

SETRANS-EKO, spol. s r.o.
Športová 47/5409
905 01 Senica – Čáčov

Telefónne číslo: 0800 100 150

Email: info@hartmann.sk

 1. Tieto obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „OP“) platia pre nákup tovaru v internetovom obchode dostupného na webovej adrese wwwww.hartmannhome.skw.hartmannhome.sk (ďalej len „e-shop“). Tieto OP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom e-shopu (ďalej len „kúpna zmluva“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Tieto obchodné podmienky sú trvalo k dispozícii na vyššie uvedenej webovej adrese predávajúceho a kupujúci, pokiaľ chce urobiť objednávku, musí s nimi vysloviť súhlas.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia tiež príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzatvorených na diaľku“).
 4. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne iných predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, webová adresa: https://www.soi.sk.
II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Ponuka tovaru prostredníctvom e-shopu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Ide len o výzvu kupujúcemu k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k (dočasnému) vypredaniu ponúkaného tovaru a tovar mu nebude môcť byť doručený, o čom bude kupujúci po vykonaní objednávky informovaný.
 2. E-shop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Informácie o cenách produktov sú záväzné. Ceny tovaru sú uvedené  vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
 3. E-shop obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia len v prípade, že je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v e-shope (ďalej len „objednávka“). Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 5. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho zaslaním na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. V prípade, že v tomto potvrdení kupujúci nájde akúkoľvek nezrovnalosť, má povinnosť bezodkladne predávajúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je zaslané kupujúcemu predávajúcim, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia využívanom kupujúcim.
III. Dodacie a platobné podmienky

 

III.1 Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:
  1. a)    zaslanie na miesto určené kupujúcim v objednávke prostredníctvom dopravcu;
  2. b)    iný spôsob dodania, ktorý je dostupný v e-shope v čase vytvárania objednávky kupujúcim. 
 2. V prípade voľby spôsobu dodania tovaru podľa bodu 3.1.1. písm. a) vyššie , predávajúci zašle tovar na akúkoľvek kupujúcim určenú adresu v rámci územia Slovenskej republiky. Náklady spojené s dodaním tovaru sú uvedené v e-shope a sú vo výške zvoleného spôsobu dodania tovaru. V prípade, že je z nejakého dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.
 3. Predávajúci dodá kupujúcemu kompletný tovar. Ak má predávajúci objednaný tovar na sklade, predávajúci odovzdá tovar dopravcovi k doručeniu kupujúcemu do 4 pracovných dní od (i) uzavretia kúpnej zmluvy (ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar podľa bodu 3.2.1 písm. b) týchto OP), alebo (ii) pripísania platby na účet predávajúceho (ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar podľa bodu 3.2.1 písm. a) týchto OP). Ak predávajúci nemá objednaný tovar na sklade, predávajúci odovzdá tovar dopravcovi k doručeniu kupujúcemu v lehote uvedenej u daného tovaru v e-shope.
 4. Doprava tovaru bude realizovaná prostredníctvom zmluvného dopravcu. Tovar je odoslaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Pokiaľ kupujúci na danej adrese nie je zastihnutý, bude zásielka uložená v súlade s aktuálnymi podmienkami zvoleného dopravcu.
 5. Predávajúci nezodpovedá v prípade záväzne dohodnutých lehôt za oneskorenie dodávok tovaru na základe vyššej moci a udalostí, ktoré predávajúcemu značne sťažia alebo znemožnia dodávky, a ktoré predávajúci nezavinil. Za prípady vyššej moci sú považované najmä epidémie, mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné nariadenie, prípadne iné nepredvídateľné prekážky, a to aj pokiaľ nastanú u dodávateľov predávajúceho a ich subdodávateľov. Takéto skutočnosti oprávňujú predávajúceho k posunutiu dodávky o dobu trvania prekážky a primeranú dobu nevyhnutnú na zabezpečenie dodávky po odpadnutí prekážky. Ak sa dodávka tovaru stane v dôsledku uvedených skutočností pre predávajúceho dodatočne nemožnou, povinnosť predávajúceho plniť zaniká pre nemožnosť plnenia.
 6. Tovar bude dodávaný v bežných papierových, či inak obvyklých obaloch.  Faktúra spolu s dodacím listom k tovaru bude predávajúcim kupujúcemu zaslaná e-mailom, dodací list bude kupujúcemu zaslaný tiež spolu s tovarom.
 7. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

III.2 Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy prostredníctvom jednej z nasledujúcich platobných možností:
  1. a)    bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vopred; alebo
  2. b)    on-line platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.
 2. V prípade voľby platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho bude kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslaná informácia o účte predávajúceho a ďalšie nevyhnutné informácie o platbe. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Pokiaľ nie je cena za tovar kupujúcim zaplatená v okamihu splatnosti, má sa za to, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil, ak neprejaví opačnú vôľu.

 

IV. Zľavové poukazy

 

 1. Zľavové poukazy (promo kódy) sú poskytované v nominálnych alebo percentuálnych hodnotách uvedených na zľavových poukazoch, predstavujúcich zľavu z nákupu kupujúceho.
 2. Zľavové poukazy majú platnosť počas doby určenej predávajúcim.
 3. Zľavový poukaz je možné uplatniť len v celej výške, t.j. nie je možné zľavový poukaz využiť čiastočne. Jednotlivé zľavové poukazy nie je možné vzájomne kombinovať.
 4. Podľa povahy zľavového poukazu, je zakázané zľavový poukaz úmyselne poškodiť, falšovať alebo zneužiť.
 5. Na zľavovom poukaze je okrem jeho hodnoty uvedený aj kód poukazu.
 6. Pre uplatnenie zľavového poukazu je v e-shope nutné vyplniť pole v sekcii nákupného košíka, kde je potrebné uviesť kód zľavového poukazu.
V. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť akúkoľvek potvrdenú objednávku alebo jej časť), a to v nasledujúcich prípadoch:
  1. objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa nedodáva na slovenský trh,
  2. výrazným spôsobom sa zmenila výrobná alebo veľkoobchodná cena objednaného tovaru,
 2. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky ohľadom prípadnej dohody na dodanie iného tovaru, alebo inom postupe.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa (i) prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, alebo (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene; alebo (iii) prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Kupujúci nie je povinný uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od zmluvy uviesť dátum vykonania objednávky, číslo daňového dokladu, číslo účtu, na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu a spôsob vrátenia tovaru, resp. vyplniť príslušné polia v prípade využitia vzorového formuláru poskytnutého predávajúcim. Ak kupujúci využije vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, predávajúci mu potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní. Písomné odstúpenie od zmluvy kúpnej zasiela kupujúci na adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto OP alebo na e-mailovú adresu: info@hartmann.sk. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal,  a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, nie však skôr, ako od kupujúceho obdrží vrátený tovar. Iným spôsobom vráti predávajúci peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady (dopravu), ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. Kupujúci je povinný do 14 dní od okamžiku odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4.1. týchto OP predávajúcemu zaslať (nie na dobierku). Náklady súvisiace s vrátením tovaru nesie kupujúci.
 6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom, nepoškodenom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, nárok zodpovedajúci zníženiu hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Ak je kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, skončí platnosť darovacej zmluvy a kupujúci je povinný poskytnutý darček vrátiť predávajúcemu spolu s tovarom.
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1. týchto OP nie je možné  uplatniť pri kúpnych zmluvách, ktorých predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti; alebo skaze, (iii) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, alebo (iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (vrátane sterilných výrobkoch a pri testoch značky Veroval).
VI. Nároky z vadného plnenia
 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať, t. j. presvedčí sa o jeho vlastnostiach, množstve a skontroluje neporušenosť obalov. V prípade zistenia akýchkoľvek vád, je povinný toto bezodkladne oznámiť dopravcovi a je oprávnený takýto tovar neprevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou a je bez vád. Súladom s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar:
  1. a)    má akosť a vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúcim popisované alebo oprávnene očakávané kupujúcim, príp. akosť a vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé,
  2. b)    sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa plnenie tohto druhu bežne používa,
  3. c)    je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  4. d)    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. V prípade vady, za ktorú predávajúci zodpovedá a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na včasné, riadne a bezplatné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo výmenu súčasti, ak sa vada týka len súčasti tovaru, keď tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Ak ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá a ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva ma kupujúci, ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po alebo pre väčší počet vád.
 5. Ak ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá a ktorú nemožno odstrániť, avšak ktorá nebráni kupujúcemu v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.  
 6. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
 7. Pri predaji použitého tovaru  predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.
 8. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 9. Ak o to kupujúci požiada, predávajúci mu potvrdí poskytnutie záruky v písomnej forme (záručným listom).
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku:
  1. a)    opotrebenia spôsobeného bežným užívaním tovaru, alebo
  2. b)    zániku životnosti tovaru v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti tovaru aj v dôsledku nevhodného ošetrovania a používania v rozpore so stanoveným účelom alebo návodom na použitie.
VII. Uplatnenie reklamácie

 

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho, a to zaslaním (nie na dobierku) reklamovaného tovaru na adresu: SETRANS-EKO, spol. s r.o., Športová 47/5409, 905 01 Senica - Čáčov. Kupujúci je povinný vadu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu zistil.
 2. Kupujúci v reklamácii presne popíše vadu a uvedie svoje kontaktné údaje pre účely vyrozumenia o spôsobe vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii  preukázať nákup tovaru u predávajúceho (najlepšie faktúrou, prípadne záručným listom, ak bol vystavený). 
 3. Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, má byť zbavený všetkých nečistôt a v kompletnom stave.   Náklady na dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.
 4. Po uplatnení reklamácie predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie vo forme, v akej kupujúci reklamáciu uplatnil, a po vybavení reklamácie tiež zašle kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a dobe reklamačného konania, prípadne mu poskytne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 5. Predávajúci alebo ním poverený pracovník poučí kupujúceho o jeho právach podľa bodov 6.4. až 6.6. týchto OP. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Záručná doba neplynie od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, keď bol kupujúci povinný si tovar prevziať po vybavení reklamácie. Ak dôjde k výmene tovaru, alebo jeho časti, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru, alebo jeho časti. 
VIII. Ochrana osobných údajov kupujúceho

 

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho sú dostupné na e-shope v sekcii „Pravidlá ochrany osobných údajov“.
IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, webová adresa: https://www.soi.sk, alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa tohto zákona. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci na kupujúceho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, je kupujúci oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 2. Kupujúci má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO dostupnej na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.  Po dobu trvania jednania o mimosúdnom vyrovnaní sporu neprebiehajú ani nezačnú prebiehať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu vyslovene neodmietne v jednaní pokračovať. 
 3. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov priamo s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. 
X. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.11.2021 a rušia predchádzajúce obchodné podmienky.
 2. Predávajúci je oprávnený tieto OP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom účinnosť vykonaných zmien alebo doplnení nastáva zverejnením nového znenia OP na webovej adrese predávajúceho: www.hartmannhome.sk, ak v novom znení OP nie je uvedené inak;  ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o zmluvách uzatvorených na diaľku týmto nie je dotknuté (t. j. informácie zaslané kupujúcemu podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o zmluvách uzatvorených na diaľku zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).